අපගේ සේවා

නිෂ්පාදන නියැදි සංදර්ශකය

ඩෙස්ක් පහන, මහල පහන, LED පහන, pendant පහන හා වෝල් පහන: අපගේ නිෂ්පාදන වැටි 5 ප්රධාන මාලාවක් ආවරණය කරයි.

අපි ගැන

Shaoxing Shangyu Kaiyao ආලෝකය Co., Ltd. නිපදවන ලද්දකි හා නිංෙබෝ නගරය අතර වන Shaoxing සිටි, ක Shangyu දිස්ත්රික්කයේ පිහිටා ඇත, ප්රවාහනය ඉතා පහසු වේ.

KLIGHT සංවර්ධනය, අලෙවි සහ නිෂ්පාදනය අභ්යන්තර ආලෝකය, සියලු වර්ගවල විශේෂඥ ඇත. අපගේ නිෂ්පාදන වැටි 5 ප්රධාන මාලාවක් ආවරණය: වසර 8 ක් යුරෝපය, උතුරු ඇමරිකාව හා දකුණු ඇමරිකාව අපනයනය කර ඇති අංශය පහන, මහල පහන, LED පහන, pendant Lamp හා වෝල් පහන, ...

ඇයි අපව තෝරා